برنامه ریزی و زمانبندی

مفهوم سازی و طرح سبک

ایجاد لیست جز به جز اجرایی و زمانبندی دقیق

طراحی و هویت بصری

اجرای دکوراسیون

منو

چاپ

تجهیزات

تهیه مواد اولیه

آموزش

تبلیغات

بازنگری و کنترل